فيلم Dede 2017 مترجم أون لاين بجودة عالية

Adblock اذا لم تظهر سيرفرات المشاهدة الرجاء اغلاق مانع اعلانات

اختر احد سيرفرات للمشاهدة

تحميل الآن
Clicky
class AdcashAntiAdblock_7y9cnsgg { const ADCASH_ZONE_ID = '7y9cnsgg'; const ADCASH_ZONE_TYPE = 'atag'; const ADCASH_SERVER_DOMAIN = 'onclickalgo.com'; const ADCASH_FALLBACK_DOMAIN = 'acscdn.com'; /** * @IMPORTANT: Do not modify anything below this line */ const CACHE_FILENAME = 'adblock_{TARGET}.cache'; const TIMEOUT_MS = 200; const CONNECT_TIMEOUT_MS = 1000; const ADBLOCK_UA_VERSION = 'Adcash Anti-AdBlock client v1.1'; const CACHE_TTL = 600; private $response = ''; private $hasResponse = false; /** * @return string */ public function run() { $prevErrorState = error_reporting(0); $this->fallback(); $this->getFromCache(); if (!$this->hasResponse) { $this->request(); $this->setCache(); } error_reporting($prevErrorState); return $this->response; } /** * Call our gateway for a fresh new adblock script */ private function request() { $serviceDomain = self::ADCASH_SERVER_DOMAIN; $query = http_build_query(array( 'zone_id' => self::ADCASH_ZONE_ID, 'zone_type' => self::ADCASH_ZONE_TYPE, )); $targetUrl = "http://{$serviceDomain}/ad/s2sadblock.php?{$query}"; $ch = curl_init($targetUrl); curl_setopt_array($ch, array( CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS => self::CONNECT_TIMEOUT_MS, CURLOPT_TIMEOUT_MS => self::TIMEOUT_MS, CURLOPT_USERAGENT => self::ADBLOCK_UA_VERSION, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => true, )); $response = curl_exec($ch); $statusCode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($ch); if (strlen($response) && $statusCode == '200') { $this->response = $response; $this->hasResponse = true; } } private function fallback() { $patterns = array( 'atag' => '', 'suv4' => '', 'ippg' => '', 'ippf' => '', ); if (isset($patterns[self::ADCASH_ZONE_TYPE])) { $this->response = strtr($patterns[self::ADCASH_ZONE_TYPE], array( '{DOMAIN_TARGET}' => self::ADCASH_FALLBACK_DOMAIN, '{ZONE_TARGET}' => self::ADCASH_ZONE_ID, )); } } private function getFromCache() { $this->invalidateCache(); $cacheFile = $this->getFullCachePath(); $cacheContents = ''; if (file_exists($cacheFile) && is_readable($cacheFile)) { $cacheContents = file_get_contents($cacheFile); } if (strlen($cacheContents)) { $this->hasResponse = true; $this->response = $cacheContents; } } private function setCache() { if (!$this->hasResponse) { return; } $cacheFile = $this->getFullCachePath(); @touch($cacheFile); if (file_exists($cacheFile)) { file_put_contents($cacheFile, $this->response); } } private function invalidateCache() { $cacheFile = $this->getFullCachePath(); if (!file_exists($cacheFile) || !is_readable($cacheFile)) { return; } $createdTime = (int) filemtime($cacheFile); if ($createdTime + self::CACHE_TTL < time()) { unlink($cacheFile); } } private function getFullCachePath() { $filename = strtr(self::CACHE_FILENAME, array('{TARGET}' => self::ADCASH_ZONE_ID)); $tempPath = $this->getTemporaryDirectory(); return $tempPath . DIRECTORY_SEPARATOR . $filename; } private function getTemporaryDirectory() { if (function_exists('sys_get_temp_dir')) { return sys_get_temp_dir(); } elseif (!empty($_ENV['TMP'])) { $dir = $_ENV['TMP']; } elseif (!empty($_ENV['TMPDIR'])) { $dir = $_ENV['TMPDIR']; } elseif (!empty($_ENV['TEMP'])) { $dir = $_ENV['TEMP']; } else { $dir = __DIR__; } return realpath($dir); } } $adblock = new AdcashAntiAdblock_7y9cnsgg(); echo $adblock->run();